Almedalsveckan


I skolan ska alla vara vinnare!


Jan Björklund (Fp), utbildningsminister, höll sitt tal i Almedalen idag. Det förekom inte bara politiskt inkorrekta yttranden, utan även omotiverad smutskastning och personliga påhopp.

Björklund pratade om att de röd-gröna motverkar demokrati i skolan genom att motararbeta elitklasser, han uttryckte det ungefär såhär: "de röd-gröna partierna har som mål att alla ska ha lika mycket, eller lika lite, kunskap efter en gymnasieutbildning, medan vi liberaler vill att alla ska få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga"

För det första så är det sista skolväsendet behöver mer individualisering. Att känna samhörighet och att trivas socialt är en stor del av ungdomens tidiga år och bör absolut inte motverkas. Statistik visar att elever som trivs i skolan presterar bättre.

  
För det andra så anser jag personligen att elitklasser inte bara utvecklar en större konkurrens inom skolan, utan även socialt. Elever kommer att pressas mer, vilket betyder ökad stress och sämre levnadsstandard. Fler elever kommer att bli utbrända ­- innan de kommit ut på arbetsmarknaden.

  
För det tredje så tycker jag att en lärare borde och ska kunna se till alla elevers behov, oavsett om det handlar extra hjälp, eller extra stimulering. Det är enligt min åsikt lärarens uppgift att kunna tillgodose elevens behov, och lösningen är inte elitklasser, utan förbättrad lärarutbildning med mer inriktning på eleverna.

  
Elitklasser finns idag, precis som Björklund påpekade. Är du intresserad och duktig i något praktiskt ämne, finns det gymnasieprogram som motsvarar elevens utvecklingsförmåga. Men vad Björklund glömmer är att det även finns teoretiska program som kan uppfylla detsamma: är du intresserad och duktig i naturvetenskapliga ämnen finns det en rad olika naturvetenskapliga program med alla sorters inriktningar att välja mellan. Lika så gällande samhällsvetenskapliga program eller program med språkinriktning.

  
Vad jag motsätter mig är elitklasser på grundskolenivå, där jag anser att individualisering och konkurrensbildande är rakt av skadligt för eleverna. Är det verkligen bra att lära våra barn och ungdomar redan från början att livet handlar om att var och en ska sköta sitt; att var och en får klara sig själv, oavsett förmåga eller förutsättning. Vilka signaler sänder det ut till de som inte har samma möjligheter till studier? Vilka signaler sänder det ut till de som har dyslexi, ADHD eller till de som på andra sätt inte har samma förutsättningar som majoriteten?

   
Att sortera ut de "sämre" eleverna, är inte mindre etiskt eller moraliskt fel än att sortera ut judar eller homosexuella
. Elitklasser innebär att några vinner och att några förlorar.


Jag vill inte lära mina barn att bli själviska, jag vill lära mina barn solidaritet och medmänsklighet. Jag vill lära mina barn vikten av att hjälpa andra och jag vill lära mina barn att de inte är ensamma och utlämnade i en individualiserad värld.

  
I skolan ska alla vara vinnare!

Feminist?-javissst!Är du feminist?
Är du nyfiken på vad begreppet feminism innebär?
  
Vi i Ung Vänster/Jönköping anordnar en feminismkväll på Nyfiket torsdagen den 23:e Juli. Självklart är alla välkommna, oavsett kön, läggning eller politisk åskådning! Tanken är att ge tjejer lite extra plats, så därför kommer det enbart att vara tjejer som uppträder och ställer ut tavlor. Det kommer att finnas fika att köpa under hela kvällen samt tid för att träffa nya människor och diskutera bland annat feminism. Det bjuds på föreläsning, musik och poesi och innan kvällen är slut kommer begreppet "feminism" att vara glasklart!


Ung vänster är ett feministiskt parti, och det innebär att vi aktivt vill bekämpa det kvinnoförtryck som existerar i det manschauvinistiska samhälle vi lever i. Det innebär att vi ser män och kvinnor som likar, som människor, inte som kön. Feminismens idéer går alltså inte ut på att kvinnan ska stå över mannen, som är ett vanligt missförstånd

Ett annat vanligt missförstånd är att det bara är kvinnor som kan vara feminister, detta är alltså fel. Feminism står för jämnställdhet och alla männsikors lika värde, rättigheter. och skyldigheter så självklart kan även män vilja kämpa för detta.

Att vara feminist innbär även att inse att vi lever i ett mansdominerande samhälle, och därmed vilja göra något åt det. Det innebär även att vilja motarbeta det destruktiva kvinnoideal som växer fram i allt för snabb takt genom media, porr och prostitution.

Vi är för rätten till fri abort, då vi anser att kvinnan själv har makten över sin kropp samt att vi vill se större satsning på kvnno- och tjejjourer runt om i landet.  

EU

Folkets insikt i de makthavandes beslut, och rätten att utkräva ansvar för politiskt fattade dekret, är en av de många grundförutsättningar som karaktäriserar en demokrati. Offentlighetsprincipen står skriven i tryckfrihetsförordningen, i den svenska grundlagen. Offentlighetsprincipen gör det möjligt för oss, det svenska folket, att få kunskap om de beslut som våra makthavande fattar. Offentlighetsprincipen ligger i grunden för en fungerande demokrati.

  
Men det finns brister: brister som är så omfattande att de faktiskt inskränker demokratin, att de faktiskt inskränker folkets, vår, rätt att vara med och fatta beslut, vår rätt att kunna utkräva ansvar för politiskt fattade dekret. Brister som inskränker det svenska rikets lagar. Bristerna stavas: EU.

   
Jag stödjer inte på något plan den centralmakt som EU är idag, eller håller på att bli, som helt utan ansvar kan inskränka de lokala lagar som existerar på varje koordinat på europakartan. Jag vill att makten ska decentraliseras. Jag vill att alla ska få vara en del av den styrande makten. Jag vill att politiska beslut ska fattas så nära folket som möjligt. För det är vår vilja, det vårt samhälle, och det är vår framtid.

  
Genom ett medlemskap i EU flyttas makten från oss, det europeiska folket, till icke-valda beslutsfattande politiker. De EU-parlamentariker som vi valde in i EU-parlamentet nu i juni har ingen rätt att lägga fram lagförslag. Lagförslagsframläggning är EU-kommissionens uppgift - som alltså inte är direktvald av folket. Jag frågar igen: är det verkligen demokratiskt?

  
Offentlighetsprincipen är en självklarhet för oss invånare i Sverige, men hur offentlig är EU? Inom EU finns ingen offentlighetsprincip; inom EU har alltså ingen utomstående, märk ingen, rätt till protokoll eller dokument. Jag frågar ingen: är det verkligen demokratiskt?

  
Jag vill att makten ska decentraliseras, jag vill att alla ska få vara med och vara en del av den beslutande makten, jag vill ha ett demokratiskt Sverige, jag vill ha ett demokratiskt Europa och jag vill ha en demokratisk värld. Jag vill ha en demokratisk framtid. Jag säger nej till EU, och ja till demokrati!


RSS 2.0